Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym

Zważywszy na doświadczenie i pozycję naszego przedsiębiorstwa oraz potencjał naukowy i dydaktyczny Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dostrzegając potrzeby badawcze, edukacyjne i promocyjne dnia 5 września 2018 r. została zawarta umowa o współpracy.

Będzie ona miała na celu: zacieśnienie wzajemnych kontaktów oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć promujących wzajemne dokonania i osiągnięcia, efektywną i partnerską kooperację w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania w praktykę wyników tych prac , a także rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych Wydziału Ekonomiczno-Społecznego.

Liczymy na to, iż podejmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych z Uczelnią przyczyni się do dalszego rozwoju naszej spółki.

Zapraszamy na stronę wydziału.